ĐÌNH BÌNH HÒA, BẾN TRE - HƠN CẢ MỘT KHÔNG GIAN TÍN NGƯỠNG